Op werkdagen voor 14.00 uur besteld, dezelfde dag verstuurd
Gratis verzending binnen NL boven €35,-

ALGEMENE VOORWAARDEN 

ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN CONSUMENTENKOOP BONNIE DOON EUROPE B.V. (versie Januari 2020) 

Artikel 1 – Definities

1.1 Bonnie Doon: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Bonnie Doon Europe B.V., gevestigd en kantoorhoudend te Eibergen, Kamer van Koophandel nummer: 11029665, bezoekadres: Nijverheidsstraat 10A te Eibergen, e-mailadres: info@bonniedoon.nl, telefoonnummer: 085-0645699  
1.2 Consument: de natuurlijke persoon die de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt, niet handelend uit hoofde van diens beroep of onderneming, die een Product van Bonnie Doon via de Website bestelt.
1.3 Partijen: Bonnie Doon en Consument gezamenlijk.
1.4 Product: een door Bonnie Doon op de Website ter verkoop aangeboden product.
1.5 Bestelling: een door Consument geplaatste bestelling voor de levering van één of meer Producten volgens de in Artikel 3 beschreven bestelling procedure.
1.6 Koopprijs: de op de Website vermelde prijs van een Product (inclusief BTW en exclusief verzendkosten)
1.7 Overeenkomst: een door Bonnie Doon geaccepteerde Bestelling.
1.8 Levering: het moment waarop het Product op het door Consument opgegeven afleveradres wordt aangeboden door een door Bonnie Doon aangewezen vervoerder.
1.9 Website: de websites van Bonnie Doon eindigend op bonniedoon.com, waaronder in elk geval www.herensokken.bonniedoon.com. 

Artikel 2 – Algemeen / toepasselijkheid 

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn met uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen op de Website, de via de Website gedane Bestellingen en de via de Website gesloten Overeenkomsten tussen Bonnie Doon en Consument.
2.2 Aanvullingen en afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk tussen Partijen overeen zijn gekomen.
2.3 Indien één (of meerdere) Artikel(en) van deze algemene voorwaarden ongeldig of nietig wordt verklaard, wordt deze vervangen door een door Bonnie Doon vast te stellen nieuwe vergelijkbare bepaling en blijven de overige bepalingen van de algemene voorwaarden onverminderd van kracht.
2.4 De algemene voorwaarden kunnen te allen tijde door Bonnie Doon worden gewijzigd. Bonnie Doon plaatst de meest recente versie van de algemene voorwaarden op de Website. Indien de Consument de algemene voorwaarden niet via de Website kan raadplegen, zal Bonnie Doon op verzoek de algemene voorwaarden aan Consument toezenden. 
2.5 Het is Bonnie Doon te allen tijde toegestaan verplichtingen uit hoofde van de met Consument gesloten Overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan een derde(n) uit te besteden. 

Artikel 3 – Aanbod / aanvaarding 

3.1 Door via de Website een Bestelling bij Bonnie Doon te plaatsen, waarvan onderdeel uitmaakt het aanvinken van het daartoe bestemde veld op de website ‘Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden’, bevestigt Consument met de inhoud van deze algemene voorwaarden akkoord te gaan en komt de Overeenkomst tot stand.
3.2 Consument ontvangt een bevestiging van Bonnie Doon van het tot stand komen van de Overeenkomst per e-mail. 

Artikel 4 – Prijzen 

4.1 De bij Producten vermelde prijzen zijn vermeld in euro’s, inclusief BTW en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd. De verzendkosten worden per Overeenkomst in rekening gebracht.
4.2 De door Bonnie Doon aan Consument door te berekenen verzendkosten worden bij bestelling op de website aangegeven. Tenzij is aangegeven is dat de verzending gratis zal geschieden. Deze kosten maken, zoals weergegeven op de Website, onderdeel uit van de Koopprijs van het Product. De totale Koopprijs wordt zowel bij het plaatsen van de Bestelling als bij het bevestigen van de Overeenkomst weergegeven.
4.3 Indien sprake is van een aanbiedingsprijs is deze uitsluitend gedurende een bepaalde periode geldig en uitsluitend zolang de voorraad strekt.
4.4 Bonnie Doon behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om prijzen te wijzigen. De op het moment van het plaatsen van een Bestelling weergegeven prijzen zijn de prijzen die onderdeel uitmaken van de Overeenkomst.
4.5 Bonnie Doon kan niet worden gehouden aan prijsaanduidingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld waarvan Consument had behoren te begrijpen dat de betreffende aanduiding een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte. 

Artikel 5 – Betaling 

5.1 Betaling door Consument aan Bonnie Doon dient vooraf aan de Levering van het Product te geschieden en vindt plaats via de op de Website weergegeven mogelijkheden.
5.2 Consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Bonnie Doon te melden. 

Artikel 6 – Levering 

6.1 Als plaats van Levering geldt het adres dat de Consument aan Bonnie Doon kenbaar heeft gemaakt. Levering vindt plaats door een door Bonnie Doon aangewezen vervoerder.
6.2 Nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen verzendt Bonnie Doon het Product zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen veertien dagen naar het door Consument opgegeven adres, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. (Het product wordt niet eerder dan na ontvangst volledige koopprijs door Bonnie Doon verzonden.)
6.3 De door Bonnie Doon opgegeven levertermijn is nimmer te beschouwen als een fatale termijn. Overschrijding van de levertermijn geeft Consument geen recht op schadevergoeding. Indien de aflevering vertraging ondervindt, of indien een Bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt Consument hiervan binnen 14 dagen na tot stand komen van de Overeenkomst bericht. In dat geval heeft de Consument het recht de Overeenkomst kosteloos te ontbinden.
6.4 Indien het Product niet (langer) op voorraad is, zal Bonnie Doon zich inspannen een vervangend Product beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij Levering zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend Product wordt geleverd. Bij een vervangend Product geldt het herroepingsrecht ingevolge Artikel 9 van deze algemene voorwaarden onverkort. 

Artikel 7 – Eigendomsvoorbehoud en risico 

7.1 De eigendom van het door Bonnie Doon geleverde Product gaat op Consument niet eerder over dan nadat Consument de volledige koopprijs aan Bonnie Doon heeft voldaan en de volledige koopprijs door Bonnie Doon is ontvangen door middel van bijschrijving op haar bankrekeningnummer.
7.2 Het risico met betrekking tot beschadiging of vermissing van het Product gaat op het moment van Levering op Consument over. 

Artikel 8 – Intellectuele eigendomsrechten 

 8.1 Alle op het Product afgebeelde dan wel anderszins met het Product verbonden merken, tekens, modellen, ontwerpen, logo's, etiketten en dergelijke, al dan niet beschermd door intellectuele of industriële eigendomsrechten zijn eigendom van Bonnie Doon of een of meerdere aan haar gelieerde vennootschappen. Consument erkent voornoemde eigendomsrechten van Bonnie Doon en zal zich onthouden van elk gebruik van die rechten en de Consument zal zich onthouden van ieder gedrag dat schade kan toebrengen aan of anderszins een nadelige invloed kan hebben op die rechten. 

Artikel 9 – Herroepingsrecht

9.1 Consument heeft gedurende 14 dagen na levering van het Product de mogelijkheid de Overeenkomst zonder opgaaf van redenen schriftelijk te ontbinden. De schriftelijke ontbinding dient te worden gericht aan [de klantenservice van Bonnie Doon] (contactgegevens Artikel 12.1). Consument dient het Product per post aan Bonnie Doon te retourneren. De verzendkosten voor het retour zenden van het Product komen voor rekening van Consument.
9.2 Na ontvangst en controle van het Product door Bonnie Doon zal Bonnie Doon de door Consument voor het betreffende Product betaalde Koopprijs zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen uitbetaald. Uitbetaling wordt door Bonnie Doon gedaan door retourstorten via de betaling (site) waarop de bestelling is voldaan.
9.3 Indien niet alle van de Overeenkomst onderdeel uitmakende Producten worden geretourneerd is Bonnie Doon gerechtigd de verzendkosten (indien berekend aan Consument) in mindering te brengen op de aan Consument terug te betalen Koopprijs, nu Consument voor de overige - niet geretourneerde Producten - ook verzendkosten aan Bonnie Doon verschuldigd zou zijn.
9.4 Bonnie Doon behoudt zich het recht voor een geretourneerd Product te weigeren of slechts een deel van de Koopprijs te crediteren, indien het vermoeden bestaat dat het Product gedragen is , beschadigd en / of de verpakking van het Product niet langer in originele en onbeschadigde staat verkeert. Het passen van sokken , panty’s, maillots en leggings is vanuit oogpunt van hygiëne niet toegestaan. 

Artikel 10 – Ruilen 

10.1 Het Product dat de Consument via de Website van Bonnie Doon heeft gekocht kan binnen 14 dagen worden geruild voor een andere kleur, maat of een ander product van Bonnie Doon.
10.2 Consument dient het te ruilen Product per post aan Bonnie Doon te retourneren. De verzendkosten voor het retour zenden van het Product komen voor rekening van de consument. Verzendkosten voor het verzenden van het nieuwe product worden niet berekend aan de consument.
10.3 Bonnie Doon behoudt zich het recht voor een geruild Product te weigeren indien het vermoeden bestaat dat het Product gedragen is, beschadigd en/of de verpakking van het Product niet langer in originele en onbeschadigde staat verkeert. Het passen van sokken , panty’s, maillots en leggings is vanuit oogpunt van hygiëne niet toegestaan. 

Artikel 11 – Aansprakelijkheid 

11.1 Bonnie Doon is jegens Consument nimmer aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook, waaronder mede begrepen directe schade, indirecte schade, gevolgschade en bijkomende schade, die Consument lijdt vanwege de Overeenkomst, behoudens voor zover Artikel 11.2 en / of Artikel 11.3 van toepassing is.
11.2 De aansprakelijkheid van Bonnie Doon wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst of uit enige andere hoofde, is te allen tijde beperkt tot vergoeding van de schade tot maximaal het bedrag van de Koopprijs van het Product.
11.3 De aansprakelijkheid van Bonnie Doon voor schade door dood of lichamelijk letsel per schadegeval of samenhangende reeks van gebeurtenissen is beperkt tot het bedrag waarop de door Bonnie Doon afgesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft.
11.4 De in Artikel 11.1 t/m 11.3 bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Bonnie Doon. 

Artikel 12 – Klachten 

12.1 Contactgegevens klantenservice Bonnie Doon: Bonnie Doon Europe B.V., Nijverheidsstraat 10A, 7151HN te Eibergen, e-mailadres: klantenservice@bonniedoon.nl , telefoonnummer: 085-06456999
12.2 Consument is verplicht onmiddellijk na ontvangst van het Product te onderzoeken of het Product aan de Overeenkomst voldoet. Eventuele gebreken dient Consument uiterlijk binnen 14 dagen na Levering schriftelijk en gemotiveerd aan Bonnie Doon te melden per mail klantenservice@bonniedoon.nl.
12.3 Klachten aangaande levering of kwaliteit van het bij Bonnie Doon door Consument aangeschafte Product worden door de klantenservice van Bonnie Doon afgehandeld.
12.4 De ontvangen klachten worden binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst beantwoord. Indien een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt dan zal Bonnie Doon dit binnen 14 dagen aan Consument kenbaar maken onder vermelding van het tijdsbestek waarbinnen de Consument een antwoord kan verwachten. 

Artikel 13 – Overmacht 

13.1 Indien Bonnie Doon door omstandigheden die de nakoming van de op Bonnie Doon rustende verplichtingen op basis van de Overeenkomst verhinderen en die niet aan Bonnie Doon zijn toe te rekenen, doordat ze niet te wijten zijn aan haar schuld noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komen zoals - maar niet beperkt tot - oorlog, oorlogsgevaar, brand, transportmoeilijkheden, aardbeving, werkstaking, faillissement van de door Bonnie Doon ingeschakelde derden, stagnatie in de door derden aan te voeren producten, heeft Bonnie Doon het recht de Overeenkomst op een nader tijdstip uit te voeren ofwel - indien nakoming binnen een redelijke termijn niet langer mogelijk is - de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
13.2 Bonnie Doon is in een situatie zoals bedoeld in lid 1 van dit Artikel nimmer tot enige vergoeding van schade aan Consument gehouden. 

Artikel 14 – Conformiteit 

14.1 Bonnie Doon staat er voor in dat het Product voldoet aan de Overeenkomst.
14.2 Consument erkent dat geringe en/of in de handel toelaatbaar geachte of technisch lastig te vermijden afwijkingen in maat, kwaliteit, afwerking, kleur ed. met betrekking tot het Product niet of lastig te vermijden zijn en geen gegronde reden voor een klacht in de zin van Artikel 12 kunnen zijn.
14.3 Consument erkent voorts dat klachten over het feit dat bepaalde Artikelen uit het assortiment zijn gehaald evenmin een gegronde reden voor een klacht in de zin van Artikel 12 kan zijn.
14.4 Bonnie Doon kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de voor Consument gelden schade vanwege klachten in de zin van Artikel 14.2 en 14.3. 

 Artikel 15 – Toepasselijk recht / bevoegde rechter 

15.1 Op iedere Overeenkomst tussen Bonnie Doon en Consument is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag en/of andere internationale verdragen met betrekking tot de koop van roerende zaken wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
15.2 Geschillen tussen Bonnie Doon en Consument worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.